Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód jest możliwy, gdy spełnione są określone przez prawo warunki. Podstawowym wymogiem jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, co oznacza, że wspólne życie oraz więzi emocjonalne, fizyczne i gospodarcze pomiędzy małżonkami uległy całkowitemu zerwaniu. Sąd bada, czy istnieje możliwość przywrócenia tych więzi i czy dalsze pożycie małżeńskie jest możliwe. Jeśli stwierdzi, że nie ma takiej możliwości, może orzec rozwód. Jednakże sąd może odmówić rozwodu, jeżeli rozwód ten wpłynąłby negatywnie na dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub gdyby, z ważnych względów moralnych, przyznanie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, co może mieć miejsce w sytuacji wyjątkowej winy jednego z małżonków. Usługi prawnicze w Częstochowie oferuje Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Małyska. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie jest jednym z możliwych rozstrzygnięć sądu podczas procesu rozwodowego. Oznacza to, że sąd, na wniosek jednego z małżonków, rozstrzyga, czy i który z małżonków przyczynił się do rozpadu małżeństwa swoim działaniem. Winą można obarczyć jedną stronę, jeżeli jej zachowanie było główną przyczyną rozkładu pożycia, na przykład przez zdradę, nadużywanie alkoholu, brak wsparcia emocjonalnego czy inną formę niewłaściwego zachowania. Orzekanie o winie ma miejsce, o ile strony nie wniosły o wyłączenie tej kwestii. Warto pamiętać, że rozwód z orzeczeniem o winie wymaga przedstawienia odpowiednich dowodów potwierdzające zarzuty stron wobec siebie.

Konsekwencje rozwodu z orzekaniem o winie

Orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym ma znaczące konsekwencje prawne i społeczne dla obu stron. Przede wszystkim wpływa na kwestie alimentacyjne. Osoba uznana za winną rozpadu małżeństwa może być zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka, jeśli ten nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Ponadto rozwód z orzekaniem o winie może wpływać na sprawy opieki nad wspólnymi dziećmi, gdyż sąd bierze pod uwagę dobro dziecka, decydując o ich wychowaniu i kontaktach z rodzicami.